The new A2 book now publishedکتاب A2 منتشر شد

در پی تهیه و انتشار کتاب AS فارسی و تأیید آن توسط سازمان OCR، با خوشوقتی به آگاهی می رسانیم که کتاب سال دوم اِلول (A-level) فارسی(A2) نیز توسط مدرسه رستم چاپ و منتشر شده است. علاقمندان، مؤسسات آموزشی می توانند برای تهیه این کتاب با شماره تلفن (لندن) 07929055168 یا...

URGENT NOTICE – SCHOOL CLOSURE ON SATURDAY 19TH JANUARY 2013 DUE TO SEVERE WEATHERپیام فوری – تعطیلی مدرسه در روز شنبه 19 ژانویه 2013 به دلیل هوای نامناسب

Please note that due to bad weather and traffic conditions, the school will be closed tomorrow on Saturday 19th January 2013.  We look forward to seeing you on 26th January 2013. Rustam School public relationsلطفاَ به یاد داشته باشید که به دلیل هوای نامناسب، فردا 19...